San Marco的军事塔防

<div> <div class="triangleDown"><div></div></div> <div class="lineBack"></div> </div>

San Marco的军事塔防

軍事要塞控制

Cliento 的海岸线一直以来都是野蛮人和阿拉伯人渴望的战利品,在公元9世纪的时候,这里就已经被 Angioino 时代一系列甚至更多的塔防所控制。在16世纪,Don Pedro Alvarez开始加强行政长官的权力,尤其是给San Marco塔配备了大炮。在这边领土上有两种类型的塔:一种防御塔,设置在城市布局附近,另一种更小点的,侦查用,配备少量的人工但有大炮。
这个塔为圆形,底部以圆锥形作柱身,绳状装饰,墙体略薄。

torre san marco
torre agropoli
san marco torre
san marco torre
torre fortificata agropoli
view san marco torre

torre san marco