Cirota宫

博物馆

这座宫殿由Cirota家族修建于1892年,只用于家族夏季居住。这座宫殿近年来多次更换了使用功能,在2011年成为“市立艺术宫”。宫殿的底层用作考古博物馆,主要用来展示地中海沿岸地区居民的历史。

palazzo cirota agropoli
museo agropoli
museo palazzo cirota
museo cirota agropoli
cirota cilento
museo porto agropoli
museo agropoli
museo cirota
museo di agropoli

palazzo cirota